Twinning

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány nyerte el az észak-macedón hulladékgazdálkodás kialakítására kiírt egymillió euró értékű, uniós finanszírozású Twinning pályázat vezetését. A pályázati projektet az Európai Bizottság azzal a céllal írta ki, hogy a tagjelölt ország felkészülését segítse, mivel ezen hulladékgazdálkodási program kidolgozása a balkáni állam uniós csatlakozási felkészülésének része.

Ez az első eset, hogy a magyar állam delegálja a projektvezető szervezetet egy körkörös gazdaság területén megvalósítandó Twinning projektbe.

A program keretében az Alapítvány munkatársai, kül- és belföldi szakértői az észak-macedón kormány, az államigazgatás és a helyi hulladékgazdálkodás meghatározó szereplőinek bemutatják a legjobb európai gyakorlatokat, feltárják a jelenlegi helyzetet, majd ennek alapján megtervezik az ország számára leginkább megfelelő, hatékonyan működtethető, hosszú távon is fenntartható hulladékgazdálkodási rendszert. A két évig tartó feladatsorozat részét képezi az informatikai háttér, a pénz- és anyagáramlás részleteinek kidolgozása, valamint a közbeszerzések kiírásának az előkészítése. A projekt végeredményeként egy működőképes rendszer alapjait hozza létre az Alapítvány.

A projekt átfogó célja, hogy – a körkörös gazdaság alapelveinek megfelelően – hatékony és hatásos, elszámoltatható újrahasznosítási ágazat jöjjön létre Észak-Macedóniában. További cél a jogi, strukturális és működési mechanizmusok kidolgozása, az országban megvalósítható, professzionális, kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek bevezetéséhez, amely alapot biztosít a körforgásos gazdaság megteremtéséhez.

 

A Twinning

A Twinning, vagyis ikerintézményi programot az Európai Bizottság 1998-ban hozta létre. Célja az uniós joganyag átvételének és alkalmazásának elősegítése a tagjelölt, potenciális tagjelölt, valamint az EU-határain kívüli további partneri országokban. Az ikerintézményi program keretében az EU tagállamok államigazgatási szervei, európai uniós mandátummal rendelkező intézményei szakértők kiutaztatásával valósítanak meg a fogadó ország intézményrendszerének kapacitásfejlesztését célzó, tudásátadásra és tapasztalatcserére épülő együttműködési projekteket. A KBKA által vezetett hulladékgazdálkodási program a balkáni állam uniós csatlakozási felkészülésének keretében valósul meg.

Hírek

The Blue Planet Climate Protection Foundation has won the leadership of a one million euro EU-funded Twinning project to develop waste management in North Macedonia. The European Commission launched the call for proposals with the aim of supporting the candidate country’s preparation, as the development of this waste management program is part of the Balkan state’s EU accession preparation.

This is the first time that the Hungarian government has delegated the project management organization for a Twinning project to be implemented in the circular economy.

Under the program, the Foundation’s employees, foreign and domestic experts will present the best European practices to the North Macedonian government, administration, and major players in local waste management. They will uncover the current situation and design the most suitable, efficiently operable, and sustainable waste management system for the country based on this information. The two-year task series includes the development of IT background, details of money and material flows, and the preparation of procurement announcements. The Foundation creates the foundations of a functioning system as a result of the project.

The overall goal of the project is to create an efficient and effective, accountable recycling sector in North Macedonia in line with the principles of the circular economy. Another goal is to develop legal, structural, and operational mechanisms for the introduction of professional, expanded producer responsibility systems that can be implemented in the country, providing a basis for creating a circular economy.

The Twinning

The Twinning program was established by the European Commission in 1998. Its aim is to facilitate the adoption and implementation of EU legislation in candidate and potential candidate countries, as well as in other partner countries outside the EU’s borders. Under the Twinning program, the administrative bodies and institutions of EU member states with European Union mandates dispatch experts to implement cooperation projects in the host country’s institutional system, aimed at capacity building through knowledge transfer and experience sharing. The waste management program led by KBKA is being implemented as part of the Balkan state’s EU accession preparations.

News

Фондацијата за климатска заштита „Сина планета“ беше избрана како водечкиот партнер во Твининг Проектот чијашто вредност е еден милион евра, со мисија да се подобри системот за управување со отпад во Северна Македонија. Европската Комисија го објави повикот за понуди со цел да се даде поддршка на подготовката на оваа земја-кандидат за усовршување на системот за управување со отпад, како дел од подготовките на земјите од Балканот за членство во ЕУ.

Ова е прв пат на Унгарија да ѝ биде доверено управување со Твининг проект во полето на циркуларната економија.

Во рамки на оваа програма, вработените во Фондацијата, странски и домашни експерти, ќе ги презентираат најдобрите европски практики пред надлежните институции и органи, и сите останати засегнати страни во системот на управување со отпад во Северна Македонија. Задачата на експертите е да ја дефинираат тековната состојба и да осмислат најсоодветен, ефикасно оперативен и одржлив систем за управување со отпад во земјата, врз основа на овие информации. Во рамки на двегодишното спроведување на проектот, планирани се активности за развој на потребниот ИКТ систем, за создавање претпоставки за развој на ИКТ систем, за обезбедување на детални информации за постапување со тековите на отпад и отпадните материјали, за финансиските текови на активностите, за подготовка на објави за набавки итн. Како резултат на спроведувањето на проектот, фондацијата ќе помогне да се создадат темелите на функционален систем.
Севкупната цел на проектот е да се создаде ефикасен, делотворен и одговорен сектор за рециклирање во Северна Македонија во согласност со начелата на циркуларна економија. Друга цел е да се развијат правни, структурни и оперативни механизми за воведување на професионален систем за проширена одговорност на производителите што може да се имплементираат во земјата, што обезбедува основа за развој на циркуларна економија.

Твининг проектот

Твининг програмата е основана од страна на Европската комисија во 1998 година. Нејзината цел е да го олесни усвојувањето и спроведувањето на законодавството на ЕУ во земјите кандидати и потенцијалните кандидати, како и во другите земји партнери надвор од границите на ЕУ. Во рамки на Твининг програмата, телата и институциите на земјите-членки на ЕУ испраќаат свои експерти да реализираат партнерски проекти за јакнење на капацитетите и соработката во земјите домаќини, преку трансфер на знаења и споделување искуства. Програмата за управување со отпад предводена од КБКА се спроведува како дел од подготовките за пристапување на земјите од Балканот кон Европската Унија.

Вести